Tran Maico USA

03MAR21: THỜI TỔNG TỰ LỆNH 46, CĂN CỨ MỸ TẠI IRAQ LẠI BỊ OANH TẠC!