#527 21FEB21: ÔNG PENCE "NÉ" TT TRUMP, KHÔNG DỰ CPAC 2021!

#527 21FEB21: ÔNG PENCE "NÉ" TT TRUMP, KHÔNG DỰ CPAC 2021!