21FEB21: CHỈ 77/254 COUNTIES CỦA TEXAS ĐƯỢC CQ BIDEN DUYỆT HỖ TRỢ!

#tranmaico #news #trump #biden 21FEB21: CHỈ 77/254 COUNTIES CỦA TEXAS ĐƯỢC CQ BIDEN DUYỆT HỖ TRỢ!