20FEB21: CẬP NHẬT BÃI NHIỆM NEWSOM, DÂN CALI ĐÓN BÀ HARRIS "QUÁ ĐÔNG"!

#tranmaico #news #trump #biden 20FEB21: CẬP NHẬT BÃI NHIỆM NEWSOM, DÂN CALI ĐÓN BÀ HARRIS "QUÁ ĐÔNG"!