NGHỆ THUẬT KIM CỔI 30 13/11/2020 : Nghệ thuật hóa trang giữa đông và tây