19NOV20 - TT TRUMP GỌI ĐIỆN HỎI THĂM "NGƯỜI HÙNG" MICHIGAN!

#tranmaico #news #trump #biden #election 19NOV20 - TT TRUMP GỌI ĐIỆN HỎI THĂM "NGƯỜI HÙNG" MICHIGAN!