11/19/2020: Chiến thắng đầu tiên ở Michigan - Trông chờ vào GA, PA