20NOV20 - GEORGIA LÉN HỦY PHIẾU MÀ BỘ NỘI VỤ VẪN PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ!

#tranmaico #news #trump #biden #election 20NOV20 - GEORGIA LÉN HỦY PHIẾU MÀ BỘ NỘI VỤ VẪN PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ!