KHÁNH Hà,Hương Lan,Thiệu Kỳ Anh,Hồng Nhung Đòi lại Phiếu Bầu của Dân Mỹ.