#444 28NOV20: CNN THỪA NHẬN TT TRUMP VẪN CÓ THỂ THẮNG NHỜ HIẾN PHÁP!

#tranmaico #news #trump #biden #2020election