Thương binh, liệt sĩ, quân đội, đảng viên Hải Phòng đi kêu oan tại trung ương 30/11

Thương binh, liệt sĩ, quân đội, đảng viên Hải Phòng đi kêu oan tại trung ương ngày 30/11/2020.Nguồn Eva Tivi https://www.facebook.com/112919016097210/posts/736276097094829/