#446 30NOV20: BUỔI ĐIỀU TRẦN TẠI ARIZONA THÀNH CÔNG!

#tranmaico #news #trump #biden #2020election #446 30NOV20: BUỔI ĐIỀU TRẦN TẠI ARIZONA THÀNH CÔNG!