#485 10JAN21: BÀ PELOSI ĐÒI ÔNG PENCE PHẢI "NHIẾP CHÁNH" TRONG 24 TIẾNG!

#tranmaico #news #485 10JAN21: BÀ PELOSI ĐÒI ÔNG PENCE PHẢI "NHIẾP CHÁNH" TRONG 24 TIẾNG!