11JAN21: CHỦ TIỆM KEM LẠI VẮNG MẶT & HÚ VÍA VỚI TIN ĐỒN VỀ TỔNG THỐNG!

#tranmaico #news 11JAN21: CHỦ TIỆM KEM LẠI VẮNG MẶT & HÚ VÍA VỚI TIN ĐỒN VỀ TỔNG THỐNG!