#486 11JAN21: TỔNG THỐNG KÝ LỆNH KHẨN CẤP, TĂNG VỆ BINH QUỐC GIA VỀ THỦ ĐÔ!

#tranmaico #news #486 11JAN21: TỔNG THỐNG KÝ LỆNH KHẨN CẤP, TĂNG VỆ BINH QUỐC GIA VỀ THỦ ĐÔ!