1|12|21’:1:00PM: Công ty Trung Cộng ở nước ngoài là tiền đồn của ĐCSTQ