1|12|21’:4:30PM: Lần đầu tiên trong lịch sử, Nga nắm giữ nhiều vàng hơn đô la