1/12/2021: TT T PHÁT BIỂU TẠI ALAMO TEXAS về BỨC TƯỜNG