#487 12JAN21: SẼ KHÔNG CÓ ĐẢO CHÁNH, ĐỌC KỸ LÁ THƯ CỦA BỘ THAM MƯU!

#tranmaico #news #487 12JAN21: SẼ KHÔNG CÓ ĐẢO CHÁNH, ĐỌC KỸ LÁ THƯ CỦA BỘ THAM MƯU!