23/1/2021 :Twitter ,chặn tài khoản liên quan lãnh đạo tối cao Iran ,vì đe dọa ông Trump

23/1/2021 :Twitter ,chặn tài khoản liên quan lãnh đạo tối cao Iran ,vì đe dọa ông Trump