Nguyễn Văn Đài - BFD Media

Ls Nguyễn Văn Chiến, kẻ độc tài ở Đoàn LS TP Hà Nội.