27.01°C
SP_WEATHER_THứ_7
23.41°C / 33.3°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
21.69°C / 27.87°C
SP_WEATHER_THứ_2
21.1°C / 29.36°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.74°C / 33.76°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.83°C / 34.85°C
SP_WEATHER_THứ_5
25.43°C / 31.77°C

30-09-22: Con trai NPT thăng chức vù vù, cha làm vua con làm thái tử.

30-09-22: Con trai NPT thăng chức vù vù, cha làm vua con làm thái tử.

Related Articles