27.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.08°C / 31.09°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.63°C / 31.24°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.95°C / 31.31°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.59°C / 30.66°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.67°C / 30.24°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.82°C / 30.24°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.49°C / 30.23°C

06-01-22: Áp lực nào khiến Bộ Chỉ Huy thừa nhận bộ đội bị đánh chết chứ không phải bị té chết?

06-01-22: Áp lực nào khiến Bộ Chỉ Huy thừa nhận bộ đội bị đánh chết chứ không phải bị té chết?

Related Articles