28.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.47°C / 31.84°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.19°C / 30.32°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.17°C / 31.98°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.15°C / 28.04°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
23.35°C / 27.65°C
SP_WEATHER_THứ_2
23.04°C / 31.5°C

21-11-22: Bà Harris bị phản đối chuyến ngoại giao tại Phi. Loạt quan chức chết bất minh

21-11-22: Bà Harris bị phản đối chuyến ngoại giao tại Phi. Loạt quan chức chết bất minh

Related Articles