26.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.2°C / 31.3°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.04°C / 28.41°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.18°C / 28.81°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.19°C / 30.41°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.54°C / 31.36°C
SP_WEATHER_THứ_2
25°C / 33.4°C

Người dân biết tin ai bây giờ?

Người dân biết tin ai bây giờ?
Từ đầu mùa dịch đến giờ chính quyền chưa hỗ trợ cho dân 1 đồng nào hết. Chính phủ nói rót tiền xuống rồi. Xã thì nói chính phủ chưa rót tiền xuống. Người dân biết tin ai bây giờ

Related Articles