24.01°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.71°C / 33.63°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
25.48°C / 34.13°C
SP_WEATHER_THứ_2
25.95°C / 31.65°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.25°C / 30.72°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.74°C / 30.82°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.88°C / 29.58°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.6°C / 31.51°C

KTXGGD20 - Tụng Kinh Vu Lan & Mông Sơn Thí Thực (4:00pm - Aug 5, 2022 - Tây Thiên)

KTXGGD20 - Tụng Kinh Vu Lan & Mông Sơn Thí Thực (4:00pm - Aug 5, 2022 - Tây Thiên)

Related Articles