31.01°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.57°C / 32.28°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.44°C / 31.27°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.53°C / 29.61°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.21°C / 28.83°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.14°C / 25.96°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.98°C / 24.45°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.03°C / 27.61°C

KTXGGD20 - Pháp Thoại với Ni Sư Thích Nữ Trí Định (2:30pm - Aug 5, 2022 - Tây Thiên)

KTXGGD20 - Pháp Thoại với Ni Sư Thích Nữ Trí Định (2:30pm - Aug 5, 2022 - Tây Thiên)

Related Articles