28.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
22.68°C / 24.67°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.24°C / 29.04°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.85°C / 30.89°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.02°C / 30.23°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.26°C / 30.34°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.59°C / 32.08°C

KTXGGD20 - Ngồi Thiền & Tụng Thiền Môn Nhật Tụng (6:00am - Aug 6, 2022 - Tây Thiên)

KTXGGD20 - Ngồi Thiền & Tụng Thiền Môn Nhật Tụng (6:00am - Aug 6, 2022 - Tây Thiên)

Related Articles