27.01°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.87°C / 28.06°C
SP_WEATHER_THứ_6
23.95°C / 30.84°C
SP_WEATHER_THứ_7
23.74°C / 25.11°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
23.65°C / 29.93°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.23°C / 27.47°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.01°C / 29.7°C

KTXGGD20 - Pháp thoại với HT. Thích Minh Quang (9:30am - Aug 4, 2022 - Tây Thiên)

KTXGGD20 - Pháp thoại với HT. Thích Minh Quang (9:30am - Aug 4, 2022 - Tây Thiên)

Related Articles