34.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.45°C / 33.9°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.31°C / 33.01°C
SP_WEATHER_THứ_5
25.73°C / 27.58°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.84°C / 29.61°C
SP_WEATHER_THứ_7
23.93°C / 29.42°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.19°C / 29.09°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.6°C / 31.61°C

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2646 tại Tu Viện Trúc Lâm (10:30am - May 15, 2022 - Trúc Lâm)

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2646 tại Tu Viện Trúc Lâm (10:30am - May 15, 2022 - Trúc Lâm)

Related Articles