27.01°C
SP_WEATHER_THứ_7
23.41°C / 33.3°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
21.69°C / 27.87°C
SP_WEATHER_THứ_2
21.1°C / 29.36°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.74°C / 33.76°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.83°C / 34.85°C
SP_WEATHER_THứ_5
25.43°C / 31.77°C

25/01: Cú Ngã Ngựa Ân Sủng – Kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại – Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD

25/01: Cú Ngã Ngựa Ân Sủng – Kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại – Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh". Đó là lời Chúa

Related Articles