28.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.44°C / 33.27°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.68°C / 33.26°C
SP_WEATHER_THứ_5
26.07°C / 29.58°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.99°C / 30.4°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.53°C / 29.94°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.94°C / 30.25°C

Xuất hiện Đám mây hình “Thiết bảng của Tôn Ngộ Không” ở Trung Quốc

Xuất hiện Đám mây hình “Thiết bảng của Tôn Ngộ Không” ở Trung Quốc

Related Articles