28.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
22.68°C / 24.67°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.24°C / 29.04°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.85°C / 30.89°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.02°C / 30.23°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.26°C / 30.34°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.59°C / 32.08°C

80 Pháo Binh Nga Đã Bị 6 Khẩu Pháo Tự Hành Hạng Nặng CAESAR Của Pháp Phá Tan Tành

80 Pháo Binh Nga Đã Bị 6 Khẩu Pháo Tự Hành Hạng Nặng CAESAR Của Pháp Phá Tan Tành

Related Articles