2|22|21’:1:00PM: Tối cao 6-3 KHÔNG đồng ý cứu xét vụ kiện

3 thẩm phán đồng ý cứu xét vụ kiện bầu cử: Thomas, Gorsuch, và Alito