Live Tin Tức Mình: Newsom 1 Triệu 9 chữ ký, Cuôm phải từ chức.