TT TRUMP đã ''đốp chát" với phóng viên gốc Trung cộng lá.o lế.u nhất hành tinh