Vi trùng Chai-na có thật hay không? Giúp TPB/VNCH, Giúp Hồ Duy Hải nặng nh.e ra sao?