#226 12MAY20: PELOSI ĐỆ TRÌNH DỰ LUẬT ĐỐT $3,000 TỶ TIỀN THUẾ CỦA DÂN!