DTV Thuyết Minh: Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe dạy cho Nguyễn Phú Trọng bài học về văn hóa từ chức!

DTV Thuyết Minh Việt Ngữ: Diễn văn từ chức đáng khâm phục của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vì lý do sức khỏe nên không thể đảm đương dược nhiệm vụ. Không biết khi nhìn vào hình ảnh này, giới lãnh đạo chóp bu CSVN như TBT Nguyễn Phú Trọng có học được điều gì hay không?