#354 02SEP20: JOE BIDEN "CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG" VÌ VỤ TRANH LUẬN VỚI TT TRUMP!

#tranmaico #news #trump #354 02SEP20: JOE BIDEN "CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG" VÌ VỤ TRANH LUẬN VỚI TT TRUMP! Điểm tin: - Cập nhật vaccine. - Thị trưởng Portland bị nghiệp quật. - Pelosi đổ thừa tiệm tóc trắng trợn. - Joe Biden sẽ phải đối mặt Chris Wallace trong phiên tranh luận.