Thời Sự Nước Úc - 15/05/2020 - Chủ Tịch CĐNVTD/NSW Paul Huy Nguyễn

Chương trình "Thời Sự Nước Úc" do Đài truyền hình Vietface TV Australia thực hiện.