9/9/2020 :Tăng vọt số công ty Nhật, muốn rút nhà máy khỏi Trung Quốc .

9/9/2020 :Tăng vọt số công ty Nhật, muốn rút nhà máy khỏi Trung Quốc .