Hữu N. Hay Văn N. Đã Rõ/Bằng Chứng Ngoại Phạm H D Hải