Báo Đĩ nói:Người ăn xin từ chối tiền trợ cấp của chú phỉnh tại sao