DTV Thuyết Minh: TT Trump vạch mặt Joe Biden chính là con rối của những kẻ Mác-xít và CNXH!

DTV Thuyết Minh Tiếng Việt: Diễn thuyết tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Latrobe, tiểu bang Pennsylvania.