10/9/2020:Mỹ tước 1.000 thị thực của công dân Trung Quốc ,'dính líu quân đội Trung Quốc' .

10/9/2020:Mỹ tước 1.000 thị thực của công dân Trung Quốc ,'dính líu quân đội Trung Quốc' .