Sept|10|PM| Joe Biden “lú lẫn”, trích nhầm số liệu quân đội Mỹ chết vì cúm Tàu 7 người thành 6114

***************************** WWW.SONIAOHLALA.COM FACEBOOK : SONIA OHLALA ***************************** News Theme 2 by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license.