11/9/2020 :Ông Trump, không cho Tiktok thêm thời gian để bán mình .

11/9/2020 :Ông Trump, không cho Tiktok thêm thời gian để bán mình .