12/9/2020 :Trung Quốc trả đũa : 'Mỹ làm thế nào ,Trung Quốc sẽ đáp lại như thế ấy' .

12/9/2020 :Trung Quốc trả đũa : 'Mỹ làm thế nào ,Trung Quốc sẽ đáp lại như thế ấy' .