Đây, hãy nghe trí thức VNCH viết về TT Trump, đến dân Mỹ xem xong cũng phải ngả mũ bái phục!

Bài viết "Tổng Tuyển cử 2020 tại Hoa Kỳ: Tâm trạng căng thẳng" của Giáo sư Vũ Quý Kỳ, một vị trí thức đáng kính của Việt Nam Cộng Hòa viết về Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Giáo sư Vũ Quý Kỳ từng giảng dạy môn Vật Lý Học và Toán Học trong 35 năm ở Đại Học kỹ thuật Devry University, Georgia, Hoa Kỳ. Ông là tác giả của tác phẩm “A Shooting Star” về Chiến Tranh Việt Nam bằng Anh Ngữ. Nguồn: https://tienglongta.com/2020/09/06/gs-vu-quoc-ky-tong-tuyen-cu-2020-tai-hoa-ky-tam-trang-cang-thang/